6.01.2013

THÁNH THI 2

HÃY KÍNH SỢ VÀ PHỤC VỤ CHÚA
THÁNH THI 2 - PSALM 2

I.  Kẻ bội đạo/The Apostates (2:1–3): Các giới cầm quyền âm mưu nghịch lại cùng Chúa và Đấng xứt dầu.

II. Đấng Quyền Năng/The Almighty (2:4–6)

     A. Sự đáp ứng của Chúa/The Lord’s response (2:4): Ngài cười chế nhạo kẻ bội nghịch.
     B. Sự khiển trách của Chúa/The Lord’s rebuke (2:5–6): Chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, Là núi thánh Ta/“I have placed my chosen king on the throne in Jerusalem.”

III. Đấng Xứt Dầu/The Anointed (2:7–9): Chúa sẽ hủy diệt kẻ phản nghịch.

IV. Lời Khuyên/The Advice (2:10–12): Hãy kính sợ và phục vụ Chúa/“Serve the Lord with reverent fear.”