5.31.2013

THÁNH THI 1

NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA
THÁNH THI 1 - PSALM 1

I.  Người Kính Sợ Chúa/The Godly (1:1–3)
A. Sự tương phản/The contrast (1:1–2)
1.  Điều  họ không làm/What they do not do (1:1)
a.  Theo mưu kế của kẻ ác/Follow the advice of the wicked.
b.  Đứng trong đường tội nhân/Stand around with sinners.
c.  Ngồi chung với kẻ nhạo báng/Join in with scoffers.
2.  Điều họ làm/What they do (1:2): Vui thích trong thánh luật/They delight in the law of the Lord.
B. Sự so sánh/The comparison (1:3): Có đời sống sung mãn/They are like fruitful, well-watered trees.

II. Người không kính sợ Chúa/The Godless (1:4–6): Sẽ bị diệt vong.