6.16.2018

READ SCRIPTURE | ĐỌC KINH THÁNH (YOUTUBE)

Read Old Testament: https://www.youtube.com/watch?v=ALsluAKBZ-c

Genesis (Ch.1-11): https://www.youtube.com/watch?v=GQI72THyO5I
Genesis (Ch.12-50):https://www.youtube.com/watch?v=F4isSyennFo
Exodus (Ch.1-18): https://www.youtube.com/watch?v=jH_aojNJM3E
Exodus (Ch.19-40): https://www.youtube.com/watch?v=oNpTha80yyE
Leviticus: https://www.youtube.com/watch?v=IJ-FekWUZzE
Numbers: https://www.youtube.com/watch?v=tp5MIrMZFqo
Deuteronomy: https://www.youtube.com/watch?v=q5QEH9bH8AU

Joshua: https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU
Judges: https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4
Ruth: https://www.youtube.com/watch?v=0h1eoBeR4Jk
Samuel: https://www.youtube.com/watch?v=QJOju5Dw0V0
Kings: https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk
Chronicles: https://www.youtube.com/watch?v=HR7xaHv3Ias
Ezra-Nehemiah: https://www.youtube.com/watch?v=MkETkRv9tG8
Esther: https://www.youtube.com/watch?v=JydNSlufRIs

Job: https://www.youtube.com/watch?v=xQwnH8th_fs
Psalms: https://www.youtube.com/watch?v=j9phNEaPrv8
Proverbs: https://www.youtube.com/watch?v=AzmYV8GNAIM
Song of Songs: https://www.youtube.com/watch?v=4KC7xE4fgOw
Ecclesiastes: https://www.youtube.com/watch?v=lrsQ1tc-2wk

Isaiah (Ch.1-39): https://www.youtube.com/watch?v=d0A6Uchb1F8
Isaiah (Ch.40-66): https://www.youtube.com/watch?v=_TzdEPuqgQg
Jeremiah: https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0
Lamentations: https://www.youtube.com/watch?v=p8GDFPdaQZQ
Ezekiel (Ch.1-33): https://www.youtube.com/watch?v=R-CIPu1nko8
Ezekiel (Ch.34-48): https://www.youtube.com/watch?v=SDeCWW_Bnyw
Daniel: https://www.youtube.com/watch?v=9cSC9uobtPM

Hosea: https://www.youtube.com/watch?v=kE6SZ1ogOVU
Joel: https://www.youtube.com/watch?v=zQLazbgz90c
Amos: https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4
Obadiah: https://www.youtube.com/watch?v=i4ogCrEoG5s
Jonah: https://www.youtube.com/watch?v=dLIabZc0O4c
Micah: https://www.youtube.com/watch?v=MFEUEcylwLc
Nahum: https://www.youtube.com/watch?v=Y30DanA5EhU
Habakkuk: https://www.youtube.com/watch?v=OPMaRqGJPUU
Zephaniah: https://www.youtube.com/watch?v=oFZknKPNvz8
Haggai: https://www.youtube.com/watch?v=juPvv_xcX-U
Zechariah: https://www.youtube.com/watch?v=_106IfO6Kc0
Malachi: https://www.youtube.com/watch?v=HPGShWZ4Jvk

Matthew (Ch.1-13): https://www.youtube.com/watch?v=3Dv4-n6OYGI
Matthew (Ch.14-28): https://www.youtube.com/watch?v=GGCF3OPWN14
Luke (Ch.1-9): https://www.youtube.com/watch?v=XIb_dCIxzr0
Luke (Ch.10-24): https://www.youtube.com/watch?v=26z_KhwNdD8
Mark: https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk
John: https://www.youtube.com/watch?v=RUfh_wOsauk
Acts (Ch.1-12): https://www.youtube.com/watch?v=CGbNw855ksw
Acts (Ch.13-28): https://www.youtube.com/watch?v=Z-17KxpjL0Q

Romans (Ch.1-4): https://www.youtube.com/watch?v=ej_6dVdJSIU
Romans (Ch.5-16): https://www.youtube.com/watch?v=0SVTl4Xa5fY
1 Corinthians: https://www.youtube.com/watch?v=yiHf8klCCc4
2 Corinthians: https://www.youtube.com/watch?v=3lfPK2vfC54
Galatians: https://www.youtube.com/watch?v=vmx4UjRFp0M
Ephesians: https://www.youtube.com/watch?v=Y71r-T98E2Q
Philippians: https://www.youtube.com/watch?v=oE9qqW1-BkU
Colossians: https://www.youtube.com/watch?v=pXTXlDxQsvc
1 Thessalonians: https://www.youtube.com/watch?v=No7Nq6IX23c
2 Thessalonians: https://www.youtube.com/watch?v=kbPBDKOn1cc
1 Timothy: https://www.youtube.com/watch?v=7RoqnGcEjcs
2 Timothy: https://www.youtube.com/watch?v=urlvnxCaL00
Titus: https://www.youtube.com/watch?v=PUEYCVXJM3k
Philemon: https://www.youtube.com/watch?v=aW9Q3Jt6Yvk

Hebrews: https://www.youtube.com/watch?v=1fNWTZZwgbs&feature=youtu.be
James: https://www.youtube.com/watch?v=qn-hLHWwRYY
1 Peter: https://www.youtube.com/watch?v=WhP7AZQlzCg
2 Peter: https://www.youtube.com/watch?v=wWLv_ITyKYc
1, 2, 3 John: https://www.youtube.com/watch?v=l3QkE6nKylM
Jude: https://www.youtube.com/watch?v=6UoCmakZmys
Revelation (Ch.1-11): https://www.youtube.com/watch?v=5nvVVcYD-0w
Revelation (Ch.12-22): https://www.youtube.com/watch?v=QpnIrbq2bKo