4.02.2020

CHÌA KHÓA ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC TRẢ LỜI

1. Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su (Pray in Jesus name)
     - Giăng 14:6, 14:13; 16:23
2. Cầu nguyện trong Thánh Linh (Pray in the Spirit)
     - Ê-phê-sô 6:18
3. Cầu nguyện trong sự vâng lời (Pray in Obedience)
     - Ê-sai 59:1-2
4. Cầu nguyện trong Thánh Ý Chúa (Pray in the Will of God)
     - I Giăng 5:14
5. Cầu nguyện trong sự hòa hợp (Pray in Harmony)
     - Mác 11:25
6. Cầu nguyện trong đức tin (Pray in Faith)
     - Ma-thi-ơ 21:22

Lời Cầu Nguyện Chúa Giê-su dạy trong Ma-thi-ơ 6:9-13:
     Lạy Cha thiên thượng của chúng con;
     Danh Cha được tôn thánh;
     Vương quốc Cha được đến, 
     Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!
    Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày;
    Xin tha tội cho chúng con,
    Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;
    Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,
    Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!