8.07.2021

WHAT FIVE THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT THE THINGS YOU DIDN'T KNOW ABOUT LIFE?

By Udit N. Singh, Chandigarh, India. Posted on Quora.


1. Choose your battles wisely. Same goes for discussions. Not every fight is worth fighting for.

2. Give your best. Don’t worry about rest. God has a mysterious way of working. And a lot depends on being at the right place at right time.

3. Humble. Everyone has their own story, a different perspective, and different intent. Everyone is fighting their own battle.

4. Fear & Success. Don’t worry, until someone’s life is at stake. Embrace fear but instead of madness, let it drive you to success.

5. Prepare. The more you sweat during practice, the less you bleed during war. Prepare for the small things & the big ones will take care of themselves.

6. It will end. That’s most important. Both your’s and the one you love. Try to make the best out of it, while you can.

7. It might be insignificant in your eyes but, for every single person whom you made smile, along the way, makes it wonderful, all together.

8. It's a journey. A bad day doesn’t define you. A bad year doesn’t define you. Try not to be the person, who succeeded. Try to be the person who tried. You can never fail, in being that.

9. Hope & Courage. Don’t give up, for they are the most valuable asset one can have in the long hard run of life.

10. Time. Time is your best friend & an asset we all have equally. Don’t waste it at any cost. For how you use it, will decide, how your time will be.

3.01.2021

THAM GIA HẦU VIỆC CHÚA

 Ma-thi-ơ 14:15-21

MS Phan Minh Hội


1. CHÚA MUỐN CHÚNG TA THẤY CƠ HỘI TRONG NAN ĐỀ (c. 15-16)

KT: "Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: 'Nơi nầy hoang vắng, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn.” Đức Chúa Jêsus phán: “Họ không cần phải đi đâu; chính các con hãy cho họ ăn.'"

2. CHÚA KÊU GỌI CHÚNG TA TRAO CHO CHÚA NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ (c. 17-18)

KT: "Các môn đồ thưa rằng: 'Ở đây, chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.' Ngài phán: 'Hãy đem đến đây cho Ta.'"

Ex.:     

  • Người đàn bà góa (2 đồng tiền),
  • Phụ nữ Ta-bi-tha (may áo),
  • Đa-vít (trành ném đá),
  • Môi-se (cây gậy),
  • còn chúng ta

3. CHÚA CHO PHÉP CHÚNG TA DỰ PHẦN VỚI NHỮNG GÌ CHÚA ĐANG LÀM (c. 19)

KT: "Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ, họ phân phát cho dân chúng."

A. Kinh nghiệm quyền năng của Chúa ...

B. Đồng công cộng tác với Ngài

KẾT LUẬN/ÁP DỤNG

1. Thấy nhu cầu trong HT, hoặc bất cứ nơi nào, hỏi Chúa Cha: "Cha ơi, Ngài muốn con làm gì?"

2. Nhưng khi thấy Chúa đang làm việc tại nơi nào, đến thưa: "Cha ơi, cho con được tham gia với Ngài."