6.20.2014

COMPASS OF THE HEART

2 Côr. 04:16-18 
  • The Compass of the Heart DIRECTS our VISION
    -- Định Hướng Khải Tượng
  • The Compass of the Heart DEPICTS our DESTINATION
    -- Vẽ lên Mục Tiêu
  • The Compass of the Heart DELIVERS our TRANSFORMATION
    -- Đưa đến sự biến đổi