11.07.2014

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT MÔN ĐỒ VỮNG MẠNH

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT MÔN ĐỒ VỮNG MẠNH
(Trích từ “Becoming a Healthy Disciple” của Stephen N. Macchia)
  1. Kinh nghiệm sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời.
  2. Dự phần trong sự thờ phượng chỉ mình Chúa.
  3. Thực tập những kỷ luật tâm linh.
  4. Học hỏi và tăng trưởng trong cộng đồng đức tin.
  5. Cam kết đối với những mối quan hệ yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
  6. Bày tỏ cách sống phục vụ như Chúa Giê-su.
  7. Chia sẻ tình yêu thương của Chúa Cứu Thế hết lòng.
  8. Sử dụng đời sống một cách khôn ngoan và có trách nhiệm.
  9. Nối kết với Thân Thể Chúa.
  10. Biết sử dụng những gì Chúa ban cho.