11.07.2014

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT HỘI THÁNH VỮNG MẠNH

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT HỘI THÁNH VỮNG MẠNH
(Trích từ “Becoming a Healthy Church” của Stephen N. Macchia)
  1. Tìm kiếm sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời
  2. Hết lòng thờ phượng chỉ mình Chúa
  3. Áp dụng những kỷ luật tâm linh
  4. Học hỏi và tăng trưởng trong cộng đồng đức tin
  5. Cam kết đối với những mối quan hệ yêu thương và quan tâm lẫn nhau
  6. Sống và phục vụ theo tinh thần tôi tớ như Chúa Giê-su
  7. Chia sẻ tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cho người chưa biết Chúa
  8. Hành chánh một cách khôn ngoan và có trách nhiệm
  9. Nối kết trong Thân Chúa, cùng đồng công với các Hội Thánh khác
  10. Biết sử dụng những gì Chúa ban cho